Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
1b. PTF By Bas is tijdens officiële feestdagen gesloten.
1c. PTF By Bas geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Artikel 2 De overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
Artikel 3 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de faciliteiten.
Artikel 4: Schade en aansprakelijkheid
4a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, is geheel voor eigen risico van het lid.
4b. PTF By Bas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
4c. PTF By Bas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 Artikel 5 Duur en overeenkomst
Alle abonnementsvormen bij PTF By Bas zijn maandelijks opzegbaar. Indien het lid het abonnement niet opzegt wordt deze automatisch met één maand verlengd. Lid dient het abonnement schriftelijk op te zeggen ten minste één maand voor de einddatum. 
Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen
6a. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
6b.behoudt zich het recht voor haar abonnementskosten jaarlijks te indexeren.
6c. Een eventuele prijsverhoging wordt door PTF By Bas 2 weken voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt.
6d. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 2 weken na bekendmaking te ontbinden. Het eventuele vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 Artikel 7 Betalingen
7a.Lid machtigt PTF By Bas door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om de abonnementskosten automatisch te incasseren.
7b. De verschuldigde abonnementskosten worden in rekening gebracht en voldaan zoals overeengekomen.
7c. Bij een niet tijdige betaling wordt het lid hier schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
7d. Indien het lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. 
Artikel 8 Huisregels/Hygiëne
8a. Het gebruik van een (sport)handdoek is verplicht.
8b. Het lid dient zorgvuldig om te gaan met de fitnessattributen.
8c. Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen